4 แบบแปลน ต้องรู้ป้องกันการโดนหลอก !! ดูแปลนให้ออก ก่อนคิดสร้างบ้าน

แบบแปลน

ใครที่มีที่ดินเปล่าอยู่ในมือ หรือคิดที่จะกู้เงินเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินเปล่าแล้ว สิ่งสำคัญไม่เพียงมีทุนทรัพย์ หรือกู้สร้างบ้านผ่านเท่านั้น แต่จะต้องมีผู้รับเหมาที่ดี วิศกรที่ใช่ และสถาปนิกที่โอเค เพื่อให้ตัวบ้านออกมาดูดีสวยงาม รวมถึงเจ้าของบ้านเองก็ต้องดู แบบแปลน ในการสร้างบ้านเป็นด้วย เพื่อป้องกันปัญหาที่ตามมาภายหลัง

แบบแปลนในการสร้างบ้านประกอบไปด้วย 4 แบบแปลนหลักด้วยกัน คือ แบบสถาปัตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสร้าง แบบวิศวกรรมไฟฟ้า และแบบสุขาภิบาล ที่สำคัญ !! แบบแปลน ก่อสร้างที่ถูกต้องจะต้องมีรายชื่อ เลขประจำตัว และลายเซ็นของสถาปนิกและวิศวกร และมีใบอนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานราชการ ซึ่งมีอายุ 1 ปี จึงควรให้ผู้รับเหมาต่ออายุใบอนุญาตก่อนหมดอายุเสมอ

โดยแต่ละบริษัทอาจมีการใช้ฟอร์มของแบบก่อสร้างแตกต่างกัน แต่มีหัวข้อสำคัญที่ควรมี คือ รูปแบบการก่อสร้าง, สถานที่ก่อสร้าง, เจ้าของ , สถาปนิก, วิศวกรโยธา, วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรสุขาภิบาล, เขียนแบบ, วันที่, แผ่นที่ พร้อมกับกำกับมาตราส่วนของแผนผัง และบอกรหัสและหมายเลขแบบแปลนว่าเป็นในส่วนของงานระบบอะไร นอกจากรายละเอียดสำคัญที่อยู่ในหัวกระดาษแล้ว อีกหนึ่งส่วนประกอบก็คือองค์ประกอบต่าง ๆ ของบ้าน อาทิ คาน เสา โครงสร้างต่าง ๆ ซึ่งในส่วนนี้จะถูกจัดยู่ในส่วนของแบบสถาปัตยกรรม

แบบสถาปัตยกรรม

แบบสถาปัตยกรรมคือรายละเอียดที่สถาปนิคจะเป็นผู้จัดการในส่วนนี้ ซึ่งจะเป็นเรื่องของการออกแบบตัวบ้าน ขนาดจำนวนห้อง รวมถึงความสวยงามหน้าตาของบ้าน ซึ่งจะประกอบไปด้วย

 • แปลนพื้น บอกตำแหน่งและขนาดห้องต่างๆ ตำแหน่งประตู – หน้าต่าง ตำแหน่งบันได ฯลฯ
 • รูปด้าน แสดงภาพการมองบ้านจากภายนอกบ้านทั้ง 4 ด้าน ใช้ดูวัสดุและส่วนประกอบของบ้าน
 • รูปตัด แสดงภาพบ้านที่ถูกตัดให้เห็นโครงสร้าง ภายในบ้าน ใช้ดูระดับความสูงในชั้นต่างๆ
 • รายการประกอบแบบ บอกรายละเอียดวัสดุที่จะใช้ เช่น ผนัง ฝ้า พื้น หลังคา ประตู และหน้าต่าง
 • แบบขยาย เสมือนการ Zoom เข้าไปดูรายละเอียดเป็นส่วนๆ ไป เช่น ห้องน้ำ ส่วนบันได

จากแบบแปลนต่างๆ จะเห็นว่าภายในแบบบ้านจะมีสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันไปในแบบแปลน ดังนั้นผู้ว่าจ้างสร้างบ้านควรเข้าใจว่าสัญลักษณ์เหล่านั้นในแบบแปลนบ้านว่ามีความหมายถึงอะไร โดยสัญลักษณ์ที่มักปรากฎในแบบแปลนบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอยู่ในแบบสถาปัตยกรรม ประกอบไปด้วย สัญลักษณ์พื้นผิว, สัญลักษณ์เส้นบอกระยะการเขียนแบบบ้า, สัญลักษณ์รูปตัดและแบบขยาย, สัญลักษณ์รูปด้าน, สัญลักษณ์ประตู, สัญลักษณ์ผนัง, สัญลักษณ์ประกอบห้อง และสัญลักษณ์หน้าต่าง ซึ่งการเขียนแบบบ้านแต่ละแบบจะแตกต่างกันไป และมีสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพิ่มเติมเข้ามา ดังนั้น ผู้ว่าจ้างสร้างบ้านจำเป็นต้องมีข้อมูลเบื้องต้นในการดูแบบแปลนอื่น ๆ เหล่านี้ด้วย

แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

แบบวิศวกรรมนี้จะเป็นรายละเอียดในส่วนของโครงสร้างความแข็งแรงของตัวบ้าน และมีวิศวกรโยธาเป็นผู้ออกแบบโครงสร้างเพื่อรองรับแบบสถาปัตยกรรมที่สถาปนิคได้ออกแบบมา

แบบวิศวกรรมโครงสร้างประกอบไปด้วย

 • แปลนฐานราก แสดงตำแหน่งฐานราก (ซึ่งฝังอยู่ใต้ดิน) และเสาเข็ม
 • แปลนเสา คาน พื้น แสดงตำแหน่งเสา แนวคาน และพื้นต่าง ๆ
 • แปลนโครงหลังคา แสดงแนวโครงหลังคาที่ใช้รองรับกระเบื้องมุงหลังคา
 • แบบขยายหน้าตัดเสา คาน พื้น แสดงการเสริมเหล็กเส้นในเสาคอนกรีต คานคอนกรีต แบะพื้นคอนกรีต
 • รายการประกอบแบบ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิของคอนกรีต เหล็ก รวมถึงวิธีการทำงานและวิธีทดสอบต่าง ๆ

 ทั้งนี้สัญลักษณ์ต่างๆ ของแต่ละบริษัทอาจจะแตกต่างกัน โดยในแปลนตัวอย่าง ใช้ B=คาน, C=เสา และ F=ฐานราก

แบบวิศวกรรมไฟฟ้า

แบบวิศวกรรมไฟฟ้า คือ แบบที่แสดงงานระบบไฟฟ้าทั้งหมด รวมไปถึงระบบแสงสว่าง สำหรับงานส่วนนี้สำหรับการเขียนแบบบ้านอยู่อาศัยทั่วไป อาจจะออกแบบโดยวิศวกรรมโครงสร้างได้ เนื่องจากไม่มีความซับซ้อนถึงระดับที่ต้องใช้วิศวกรไฟฟ้าแต่อย่างใด ซึ่งแบบวิศวกรรมไฟฟ้าจะประกอบไปด้วย

 • แปลนดวงโคมแสงสว่าง แสดงตำแหน่งดวงโคมในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทั้งบ้าน พร้อมระบุชนิดของดวงโคมและอุปกรณ์
 • แปลนเต้าเสียบ สวิตซ์ บอกตำแหน่งปลั๊กไฟ ปลัก๊กโทรทัศน์ ปลั๊กโทรศัพท์ ปลั๊กคอมพิวเตอร์ สวิซต์ไฟ พร้อมระบุชนิดของอุปกรณ์ทั้งหมด
 • รายการประกอบแบบ ระบุขนาดสาย ชนิด และขนาดของท่อร้อยสาย ตู้เมนไฟฟ้า และอุปกรณ์ในการทำงาน

 จุดสำคัญของแบบระบบไฟฟ้าคือตำแหน่งของตู้เมนบอร์ดที่เป็นสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า คาดด้วยสีดำทะแยงมุมครึ่งหนึ่งสีขาวครึ่งหนึ่ง ส่วนเส้นโค้งๆ ที่ลากจากสัญลักษณ์ดาวน์ไลท์จากหนึ่งจุดไปถึงอีกจุดคือการแสดงการต่อสายไฟ เพื่อกำหนดจำนวนโคมไฟที่จะเปิดและปิดในสวิตซ์เดียวกัน

แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล

แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล เป็นรายละเอียดของส่วนงานด้านสุขาภิบาล เช่นระบบน้ำทิ้ง น้ำดี ระบบประปา และการเดินท่อน้ำประปาต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วย

 • แปลนท่อ แนวการเดินท่อน้ำ ท่อน้ำทิ้ง ท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ ภายในตัวบ้าน และตำแหน่งบำบัดน้ำเสีย
 • แปลนท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ บ่อดักขยะ และบ่อดักไขมัน แนวท่อระบายน้ำรอบเขตที่ดิน ตำแหน่งบ่อพักน้ำ บ่อดักขยะ บ่อดักไขมัน พร้อมตำแหน่งการเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำสาธารณะของทางราชการ
 • รายการประกอบแบบ ระบุชนิด ขนาดของท่อ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ข้อต่อ ข้องอ และวาล์วต่างๆ ตลอดจนวิธีการทำงานและวิธีการทดสอบ

อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว ก็คงจะทำให้มีความรู้เบื้องต้นในการดูแบบแปลนบ้าน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ขั้นตอนในการก่อสร้างหรือพูดคุยกับผู้รับเหมาง่ายขึ้น จากการตรวจเนื้องานเบื้องต้น และเป็นการป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นหลังจากสร้างบ้านด้วย

ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดี ๆ เกี่ยวกับบ้าน เพียงแค่เข้ามาที่ เดอะแกรนด์ รับรองว่าได้รับความรู้แบบที่คุณหาจากที่ไหนไม่ได้อย่างแน่นอน

อ้างอิง 1 : www.ddproperty.com/คู่มือซื้อขาย/รู้จักบ้าน-เข้าใจแบบ-ดูแปลนให้ออก-ก่อนคิดสร้างบ้าน-ตอนที่%202-6000 

อ้างอิง 2 : www.ttmconstruction.com/article/108/10-เรื่องควรรู้ก่อนการสร้างบ้าน-การสร้างบ้านควรดูอะไรบ้าง

#โครงการ บ้านแฝด ชลบุรี #บ้าน เดี่ยว ชลบุรี #โครงการบ้านชลบุรี  #โครงการ บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ชลบุรี #บ้าน เดี่ยว ชั้น เดียว ชลบุรี  #หมู่บ้าน เดอะ แก รน ด์  #หมู่บ้าน ชลบุรี #บ้านเดี่ยว บางแสน  #บ้านใหม่ชลบุรี #เดอะแกรนด์ #เดอะแกรนด์ อมตะ

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุ๊กกี้นี้เพื่อเก็บวิเคราะห์จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  คุ๊กกี้นี้เพื่อเก็บข้อมูลวิเคราะห์จำนวนผู้ที่เข้ามาชมเว็บไซต์

Save