ทำไมธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากัน แต่เงินงวดจึงต่างกัน

The-Grand-Amataหน้าบ้าน1

ผู้ซื้อบ้านจำนวนมากที่พิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงินต่างๆแล้ว พบว่า บางแห่งกำหนดอัตรา ดอกเบี้ย เงินกู้เท่ากัน แต่เงินงวดรายเดือนแตกต่างกัน ข้อเท็จจริงคือ การกู้ในช่วงอัตราดอกเบี้ยต่ำ ผู้กู้จะเสียเงินงวดน้อยลง แต่จะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการชำระเงินงวดขึ้นได้ในภายหลัง กรณีที่อัตราดอกเบี้ยได้ปรับตัวสูงขึ้น จนทำให้เงินงวดต่อเดือนที่ผู้กู้ ผ่อนชำระกับธนาคารไม่พอชำระดอกเบี้ยที่ เกิดขึ้น ทำให้ธนาคารต้องคิดเงินงวดที่สูงขึ้น และแจ้งให้ลูกค้ามาชำระเงินงวดมากกว่าที่เคยชำระเดิม ซึ่งบางครั้งหากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นมาก จะทำให้ผู้กู้ไม่สามารถชำระเงินงวดที่เพิ่มขึ้นได้ และเกิดอาการที่เรียกว่า “ความตกใจใน เงินงวดที่เพิ่มขึ้น” (Payment Shock) ก่อปัญหาทั้งแก่ผู้กู้และสถาบันการเงินที่ต้องมีหนี้ค้างชำระเพิ่มขึ้นตามมา  ดังนั้น หากผู้ต้องการซื้อบ้านกู้เงินแบบอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยต่ำ จะต้องระวังในกรณีนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม เพื่อช่วย ลูกค้าและป้องกันปัญหาข้างต้น แม้ว่าธนาคารต่างๆ จะคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามประกาศจริง แต่มีบางธนาคารใช้วิธีการ คำนวณเงินงวดเพื่อการชำระหนี้รายเดือน (Monthly Repayment) โดยคิดเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยจริงบวกด้วย 1-3%  ดังนั้น จึงทำให้เงินงวดที่ผ่อนชำระของแต่ละธนาคารอาจแตกต่างกันได้ ทั้งที่อัตราดอกเบี้ยตามประกาศเท่ากัน